DIMAS MACEDO

Pierrot
Pierrot

Grès, 26 x 20 x 17 cm - Dimas MACEDO

EVEIL III
EVEIL III

Grès, 53 x 29 x 16 cm - DIMAS MACEDO

L'oiseau
L'oiseau

Grès, 28 x 18 x 8 cm -DIMAS MACEDO

La Castafiore
La Castafiore

Grès, 50 x 34 x 24 cm -DIMAS MACEDO

Dédoublement
Dédoublement

Grès, 46 x 58 x 15 cm -DIMAS MACEDO

Virtualité
Virtualité

Grès, 48 x 40 x 12 cm -DIMAS MACEDO